Algemene Voorwaarden

Hier vindt u de van toepassing zijnde algemene voorwaarden gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder:
Versie 0.2.1 deponeringsnummer 25/2016


Algemene Voorwaarden PDF


Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Algemeen deel
 • Artikel 1: Definities
 • Artikel 2: Doelomschrijving
 • Artikel 3: Werkwijze
 • Artikel 4: Verbindendheid en wijziging voorwaarden

 • Hoofdstuk 2: Gegevens
 • Artikel 5: Verkrijging gegevens
 • Artikel 6: Verwerken gegevens
 • Artikel 7: Verstrekking gegevens
 • Artikel 8: Omgang met gegevens

 • Hoofdstuk 3: Betaling
 • Artikel 9: Kosten
 • Artikel 10: Betaalwijze

 • Hoofdstuk 4: Aansprakelijkheid
 • Artikel 11: Aansprakelijkheid

 • Hoofdstuk 5: Rechten en plichten
 • Artikel 12: Website
 • Artikel 13: Intellectuele eigendom
 • Artikel 14: Vertrouwelijkheid
 • Artikel 15: Privacy
 • Artikel 16: Vragen en klachten
 • Artikel 17: Verplichtingen Betalingsachterstanden.nl
 • Artikel 18: Verplichtingen Gebruiker
 • Artikel 19: Slotbepalingen

Hoofdstuk 1: Algemeen deel

Artikel 1, Definities
In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Betalingsachterstanden.nl: Stichting Betalingsachterstandenregistratie ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64814432, gevestigd te Hoofddorp aan de Kruisweg 617, 2132 NB.
Bedrijven: Ondernemingen/organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Bestuur: Het bestuur van Stichting Betalingsachterstandenregistratie.
Bewerker: Een dienstverlener die voor Betalingsachterstanden.nl of een gebruiker gegevens verwerkt.
Gebruiker: Bedrijven, dan wel hun gemachtigde, die aangemeld zijn bij Betalingsachterstanden.nl en gebruik maken van het Betalingsachterstandenregister.
KvK: Kamer van Koophandel.
Rapport: Overzicht uit het register. De gebruiker vraagt de gegevens van één bedrijf op uit het Betalingsachterstandenregister en krijgt van desbetreffende bedrijf een rapport.
Abonnement: Een overeenkomst waarbij Betalingsachterstanden.nl zich verbindt de abonnee toegang te verschaffen tot het Betalingsachterstandenregister, waarmee een gebruiker voor een bepaalde tijd de bedrijven waarvan hij een rapport heeft opgevraagd kan monitoren, tegen een vergoeding.
Overeenkomst: De overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, tussen Betalingsachterstanden.nl en gebruiker.
Product: Zijnde een abonnement(monitoring) of rapport. Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden.
WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Website: www.Betalingsachterstanden.nl en het portaal naar het Betalingsachterstandenregister.

Artikel 2, Doelomschrijving
2.1 Betalingsachterstanden.nl heeft ten doel: a. het registreren, verwerken en verstrekken van data. Dit ten behoeven van het economische systeem in het algemeen en meer specifiek het stimuleren van betrouwbaarheid in het ondernemerschap, het bevorderen van een open ondernemerscultuur, alsmede het voorkomen van misbruik en fraude binnen de zakelijke markten; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3, Werkwijze
3.1 Betalingsachterstanden.nl fungeert als platform waar gebruikers hun ervaring met en over hun debiteuren kunnen delen. De gegevens over het betaalgedrag van debiteuren worden zo zichtbaar voor de gebruikers, maar ook door de gebruikers. Op basis van deze gegevens kan een Gebruiker een weloverwogen beslissing maken inzake het wel of niet aangaan c.q. voortzetten van een zakenrelatie.
3.2 Natuurlijke- en rechtspersonen die ingeschreven zijn in het handelsregister kunnen zich gratis via de website aanmelden om gebruiker te worden. Het staat Betalingsachterstanden.nl te allen tijde vrij om een gebruiker te weigeren of om de relatie met een gebruiker te beëindigen, zonder opgave van redenen. Nadat een natuurlijke en/of rechtspersoon gebruiker is geworden kan zij in de databank van Betalingsachterstanden.nl melding maken van een betalingsachterstand van een debiteur.
3.3 Gebruiker spant zich in zijn debiteur op de hoogte te brengen van zijn voornemen hem te vermelden alvorens hem te vermelden. Dit kan tevens door opname van een bepaling in de algemene voorwaarden bij de overeenkomst, of in de overeenkomst zelf, dat betalingsachterstanden geregistreerd worden bij Betalingsachterstanden.nl.
3.4 Betalingsachterstanden.nl meldt tevens aan de debiteur wanneer en op grond van welke vordering vermelding mogelijk zal plaatsvinden en de contactgegevens van de gebruiker die deze vermelding heeft gedaan, alvorens deze al dan niet op te nemen in het register.
3.5 Als een gebruiker melding maakt van een betalingsachterstand van één van haar debiteuren dient de gebruiker ook de contactgegevens van deze debiteur op te geven. Betalingsachterstanden.nl zal dan per brief of e-mail de debiteur benaderen en in kennis stellen van de gemaakte melding.
3.6 Indien de debiteur niet binnen een termijn van 14 dagen na verzending van de voornoemde brief of e-mail tot betaling overgaat, het geschil met de gebruiker op andere wijze oplost of bezwaar aantekent bij Betalingsachterstanden.nl, dan zal Betalingsachterstanden.nl de debiteur en betalingsachterstand opnemen in het register.
3.7 Betalingsachterstanden.nl behoudt zich het recht voor de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen naar haar goeddunken te verlengen. Mede om het mogelijk te maken voor de debiteur om zijn visie duidelijk te maken en zijn standpunt te verdedigen.
3.8 Een gebruiker heeft toegang tot het door Betalingsachterstanden.nl aangelegde betalingsachterstandenregister. Alleen gebruikers, Betalingsachterstanden.nl, haar bewerker en zij die op grond van een wettelijke verplichting toegang verleend dienen te worden hebben toegang tot het register. Een gebruiker kan een rapport opvragen uit het betalingsachterstandenregister. De gebruiker krijgt dan een rapport van de gegevens die bij betalingsachterstanden.nl bekend zijn over het desbetreffende bedrijf.
3.9 De gebruiker staat in voor de juistheid van de gegevens die in het register zijn vermeld en is aansprakelijk voor de schade die uit onjuistheid voorkomt. De inhoud van het register is immers tot stand gekomen door input van gebruikers van Betalingsachterstanden.nl. Betalingsachterstanden.nl is jegens haar gebruikers derhalve ook niet aansprakelijk voor fouten in het register gemaakt door haar gebruikers.
3.10 Betalingsachterstanden.nl garandeert op geen enkele wijze dat een debiteur kredietwaardig is en haar betalingsverplichtingen jegens een gebruiker zal nakomen. Indien een debiteur haar betalingsverplichting jegens een gebruiker niet nakomt is Betalingsachterstanden.nl daarvoor niet aansprakelijk.
3.11 De gebruiker verplicht zich een gedane vermelding te verwijderen, indien deze niet langer opeisbaar is of is voldaan. Dit doet hij z.s.m. en i.i.g. binnen 10 dagen. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen indien hij nalaat de melding te verwijderen. Het niet verwijderen van een vermelding kan tevens leiden tot de verwijdering van het gebruikersaccount.
3.12 Het is gebruikers toegestaan om meldingen te maken in het register die betrekking hebben op medegebruikers. Betalingsachterstanden.nl is niet aansprakelijk voor alle eventuele schade die een gebruiker lijdt doordat over deze gebruiker een melding wordt gemaakt in het register. Hetgeen in dit artikel bepaald geldt ook in deze gevallen.

Artikel 4, Verbindendheid en wijziging voorwaarden
4.1 Kennelijke verschrijvingen en drukfouten in deze voorwaarden zijn niet bindend.
4.2 Betalingsachterstanden.nl kan deze voorwaarden wijzigen. De wijziging in de voorwaarden treedt in werking op het moment van plaatsing van de nieuwe, aangepaste voorwaarden op de website. Betalingsachterstanden.nl doet hiervan aankondiging op haar website.
4.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een gebruiker is uitgesloten.
4.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Betalingsachterstanden.nl en gebruiker. Zij gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende overeenkomst.
4.5 Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover zij door Betalingsachterstanden.nl en gebruiker schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende onderliggende overeenkomst.
4.6 Indien een overeenkomst wordt gesloten voor meerdere gebruikers, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de volledige, correcte en tijdige nakoming van diens verplichtingen uit de overeenkomst.
4.7 Wanneer door Betalingsachterstanden.nl gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Betalingsachterstanden.nl op directe en strikte naleving van de voorwaarden voor de toekomst of voor het overige onverlet. Ook indien Betalingsachterstanden.nl een of meer aan haar toekomende rechten uit deze voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan gebruiker hieraan geen rechten ontlenen.
4.8 Indien een (of meer) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins zijn rechtsgeldigheid verliest, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze voorwaarden. Partijen zullen voorts over bepalingen die hun rechtsgeldigheid op een van de hiervoor vermelde gronden hebben verloren overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen waarbij partijen zoveel mogelijk zullen aanhaken bij de strekking van de te vervangen regeling en de strekking van deze voorwaarden behouden blijft.

Hoofdstuk 2: Gegevens

Artikel 5, verkrijging gegevens
5.1 De gebruiker maakt vermelding van betalingsachterstanden van zijn debiteur(en) en verwijdert deze zodra er geen sprake meer is, of blijkt te zijn, van een betalingsachterstand.
5.2 Gebruiker verplicht zich om alle gegevens aan Betalingsachterstanden.nl aan te leveren die redelijkerwijze voor Betalingsachterstanden.nl nodig zijn om een door de gebruiker gemaakte melding te verifiëren en met een debiteur in contact te treden. Daarnaast verplicht gebruiker zich om aan Betalingsachterstanden.nl op eerste verzoek alle noodzakelijke medewerking te verlenen.
5.3 Gebruiker staat in voor de juistheid van alle gegevens die hij aan Betalingsachterstanden.nl verstrekt. Ingeval de door gebruiker verstrekte gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, is Betalingsachterstanden.nl gerechtigd de relatie met een gebruiker te beëindigen.
5.4 Vereisten voor het doen van een vermelding: - Debiteur is een Nederlands bedrijf ingeschreven bij het handelsregister. - Het betreft één vordering of meerdere vorderingen van ten minste vijfhonderd euro ( 500,-). - De vordering is minimaal dertig dagen over de betalingstermijn. - De debiteur betwist de vordering niet. - Gebruiker moet, indien gevraagd, kunnen bewijzen dat hij aan bovenstaande vereisten voldoet.
5.5 Betalingsachterstanden.nl is te allen tijde gerechtigd om een door een Gebruiker gemaakte melding over een debiteur, uit het register te verwijderen indien Betalingsachterstanden.nl aan de juistheid van de melding twijfelt.
5.6 Tevens haalt Betalingsachterstanden.nl gegevens uit openbare registers zoals, maar niet uitsluitend, het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (in al haar leverings- en verschijningsvormen); VRIS, Jaarrekeningensysteem van Vereniging Kamers van Koophandel (VVK); Kadaster; Centraal Insolventieregister (CIR); Curatele Register. Openbare bronnen en registers, zoals Griffies der Arrondissementsrechtbanken (faillissementen, surseances van betaling, schuldsaneringen); Nederlandse Staatscourant; dag-, week-, maand- en vakbladen; telefoonboeken; internet. Openbare documentverificatie- en signaleringsregisters.
5.7 Gebruiker is ingeschreven bij het handelsregister van de KvK.
5.8 Gebruiker verklaart betalingsachterstanden aan te melden met de intentie om openheid te creëren over de betalingsachterstand van de betreffende debiteur en doet dit tevens ter bevordering van de betrouwbare ondernemerscultuur.
5.9 Gebruiker verklaart niet de intentie te hebben een bedrijf te schaden en geen misbruik van het register te maken. Doet hij dit wel dan is de gebruiker aansprakelijk voor de ontstane schade.
5.10 Gebruiker kan aansprakelijk worden gesteld voor schade bij de (vermelde) debiteur of derden. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, stemt de gebruiker er mee in op de hoogte te zijn van dit beding en akkoord te gaan met de inhoud ervan.
5.11 Indien een debiteur kan aantonen dat gebruiker niet aan de vereisten voor het doen van een vermelding (zie art. 5.4 van deze voorwaarden) heeft voldaan en/of gebruiker valse/foute informatie aandraagt, dan handelt de gebruiker in strijd met de regels van Betalingsachterstanden.nl. Betalingsachterstanden.nl kan in beide gevallen een boete van tweeduizendvijfhonderd euro (2500,-) opleggen. Dit laat onverlet enige andere aanspraak die Betalingsachterstanden.nl maakt op vergoeding als gevolg van het overtreden van de regels.

Artikel 6, Verwerken gegevens
6.1 De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de WBP.
6.2 Gegevens worden digitaal opgeslagen in het betalingsachterstandenregister.
6.3 Gegevens van de gebruiker worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met het door Betalingsachterstanden.nl geoogde doel.
6.4 Betalingsachterstanden en benodigde gegevens omtrent het vermelde bedrijf worden verwerkt en opgeslagen in het betalingsachterstandenregister. Betalingsachterstanden blijven niet langer vermeld staan dan noodzakelijk.
6.5 Verwerking van de gegevens vindt naast Betalingsachterstanden.nl plaats door haar bewerker.
6.6 Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden uiterlijk acht jaar na eerste verwerking, dan wel acht jaar nadat zij voor het laatst op hun juistheid zijn onderzocht, verwijderd, dit met uitzondering van de persoonsgegevens die ook gedurende een langere periode noodzakelijk voor een juist en/of volledig oordeel of advies met betrekking tot de betrokkene en gelet op het doel van de verwerking.

Artikel 7, Verstrekking gegevens
7.1 Betalingsachterstanden.nl verstrekt gegevens aan haar gebruikers, aan haar werknemers en bewerker voor zover zij deze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren en doet dit louter wanneer dit in overeenstemming is met het door Betalingsachterstanden.nl beoogde doel.
7.2 Betalingsachterstanden.nl verstrekt slechts de gegevens die betrekking hebben op activiteiten van bedrijven in Nederland, voor zover dit nodig is voor het door Betalingsachterstanden.nl beoogde doel.
7.3 Betalingsachterstanden.nl verstrekt gegevens in de vorm van een rapport en/of het waarschuwen van een gebruiker wanneer hij een specifiek bedrijf in monitoring heeft staan. Wanneer laatstgenoemde een nieuwe vermelding krijgt, dan wordt de gebruiker hierover geïnformeerd.
7.4 Gegevens worden vertrouwelijk verstrekt en zijn uitsluitend voor interne doeleinden bedoeld.

Artikel 8, Omgang met gegevens
8.1 Betalingsachterstanden.nl fungeert als platform waar Gebruikers hun ervaring met betrekking tot hun debiteuren kunnen delen. De gegevens over het betaalgedrag van debiteuren wordt zo door de gebruikers voor de gebruikers zichtbaar. Op basis van deze gegevens kan een gebruiker een weloverwogen beslissing maken inzake het wel of niet aangaan of voortzetten van een zakenrelatie.
8.2 Betalingsachterstanden.nl, de gebruiker en de bewerker mogen de gegevens in het register alleen gebruiken voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor Betalingsachterstanden.nl de gegevens in het register verwerkt.
8.3 Gegevens worden zorgvuldig beveiligd.

Hoofdstuk 3, Betaling

Artikel 9, Kosten
9.1 Aan het toevoegen van een openstaande factuur aan het betalingsachterstandenregister zijn kosten verbonden. Deze kosten worden om de 14 dagen gefactureerd.
9.2 Aan het verstrekken van een rapport zijn kosten verbonden. De gebruiker heeft na betaling van de kosten recht op één (1) rapport. Deze kosten worden om de 14 dagen afgeschreven.
9.3 Aan een abonnement voor monitoring zijn kosten verbonden. Deze kosten worden maandelijks vooruit betaald en afgeschreven.
9.4 De prijzen van de Producten en diensten kunnen door Betalingsachterstanden.nl worden gewijzigd en zullen op de Website weergegeven worden.

Artikel 10, Betaalwijze
10.1 Betaling kan geschieden per factuur of automatische incasso, waarbij door of namens gebruiker tot wederopzegging machtiging aan Betalingsachterstanden.nl is gegeven om van het opgegeven rekeningnummer bedragen af te schrijven.
10.2 Gebruiker verklaart bevoegd te zijn tot het aangaan van een automatische incasso op opgegeven rekeningnummer.
10.3 Zowel facturering als afschrijving van automatische incasso's vindt achteraf plaats om de 14 dagen.

Hoofdstuk 4: Aansprakelijkheid

Artikel 11, Aansprakelijkheid
11.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de benodigde gegevens. Enig conflict dat mocht voortkomen uit de onjuiste invoering van gegevens door de gebruiker of zijn bewerker valt dan ook geheel onder zijn verantwoordelijkheid.
11.2 Betalingsachterstanden.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen indien deze niet aan haar kunnen worden toegerekend en deze redelijkerwijs buiten haar macht liggen.
11.3 Betalingsachterstanden.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, die niet door haar opzet of grove schuld is ontstaan en die direct of indirect voortvloeit uit: a. het geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website; b. het gebruik van het internet door de gebruiker en waarover het transport van de persoonsgegevens plaatsvindt; c. verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie; d. verstrekking van gegevens aan een gebruiker die misbruik heeft gemaakt van de gegevens en e. voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van een rapport.
11.4 Betalingsachterstanden.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de gebruiker ten opzichte van enige derde voor indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook.
11.5 Betalingsachterstanden.nl draagt geen verantwoordelijkheid en is daarmee niet aansprakelijk voor de diensten van derden.
11.6 Gebruiker is ervan op de hoogte dat Betalingsachterstanden.nl voor de uitvoering van de overeenkomst mede afhankelijk is van de aanlevering van informatie door derden, waaronder het handelsregister. Betalingsachterstanden.nl is daarom niet aansprakelijk jegens gebruiker voor de door gebruiker geleden schade indien Betalingsachterstanden.nl de overeenkomst al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen als gevolg van problemen van welke aard dan ook in de aanlevering van informatie door derden aan Betalingsachterstanden.nl.
11.7 Betalingsachterstanden.nl streeft ernaar dat de gegevens actueel, volledig en feitelijk juist zijn. Gebruiker accepteert echter dat onjuistheden of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat Betalingsachterstanden.nl voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.
11.8 Indien Betalingsachterstanden.nl tekortschiet in de nakoming van één of meer van de verplichtingen uit de overeenkomst, zal de gebruiker haar schriftelijk per aangetekende briefpost in gebreke stellen, waarbij zij aan Betalingsachterstanden.nl te allen tijde een redelijke hersteltermijn van ten minste twintig werkdagen zal gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
11.9 Indien Betalingsachterstanden.nl na afloop van voornoemde hersteltermijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, of in geval van onrechtmatig handelen van Betalingsachterstanden.nl jegens gebruiker, is Betalingsachterstanden.nl enkel aansprakelijk jegens gebruiker voor zover er sprake is van opzet en/of grove schuld. De aansprakelijkheid van Betalingsachterstanden.nl jegens gebruiker is beperkt tot de door de gebruiker geleden schade die het directe gevolg is van het handelen van Betalingsachterstanden.nl en daarnaast tot de hoogte van het bedrag van de meest recente factuur van Betalingsachterstanden.nl. Betalingsachterstanden.nl is verder nimmer gehouden tot nadeelsopheffing ex art. 6:230 Burgerlijk Wetboek.
11.10 Het gebruik van eventuele hyperlinks is volledig voor eigen risico van de gebruiker. Betalingsachterstanden.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Betalingsachterstanden.nl niet geverifieerd.
11.11 Betalingsachterstanden.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke (indirecte) schade dan ook, ontstaan door het gebruik van hyperlinks.

Hoofdstuk 5: Rechten en plichten

Artikel 12, Website
12.1 Betalingsachterstanden.nl zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de website te bieden.
12.2 Betalingsachterstanden.nl garandeert evenwel niet dat de website altijd beschikbaar en bereikbaar is.
12.3 Betalingsachterstanden.nl kan niet garanderen dat haar website te allen tijde foutloos en ononderbroken zal functioneren.
12.4 Betalingsachterstanden.nl kan niet garanderen dat haar producten en/of diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van producten en/of diensten van haar toeleveranciers en van (internet-)technologieën die in ontwikkeling zijn. Betalingsachterstanden.nl streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de gebruiker zo beperkt mogelijk te houden.
12.5 Gebruik van de website dat het gebruik door andere kan hinderen, dat het functioneren van de website in gevaar kan brengen en/of dat op of via de website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan en leidt tot aansprakelijkheid van de gebruiker voor de door dat gebruik veroorzaakte schade.

Artikel 13, Intellectuele eigendom
13.1 Betalingsachterstanden.nl behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Betalingsachterstanden.nl.
13.2 Intellectuele eigendoms- en exploitatierechten zoals het auteursrecht, patent, handelsnaam, beeldmerk en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de software (incl. standaardaanpassingen en nieuwe versies), databases, documentatie of materialen komen uitsluitend aan Betalingsachterstanden.nl toe.
13.3 Indien tijdens het gebruik van de software op verzoek van de gebruiker door Betalingsachterstanden.nl wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen worden aangebracht, berust het intellectuele eigendom van deze wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen bij Betalingsachterstanden.nl ongeacht of deze al dan niet in opdracht en voor rekening van de gebruiker zijn aangebracht.
13.4 Betalingsachterstanden.nl verklaart, dat de intellectuele (eigendoms-)rechten van de software, of delen daarvan, niet door derden zijn geclaimd of betwist.
13.5 Betalingsachterstanden.nl vrijwaart de gebruiker voor alle aanspraken van derden uit hoofde van vermeende intellectuele (eigendoms-)rechten op de software of delen daarvan. Ieder der partijen verbindt zich de andere partij onverwijld op de hoogte te stellen van feiten en/of omstandigheden, waaruit dergelijke aanspraken zouden kunnen ontstaan. Indien de gebruiker door derden wordt aangesproken, zal hij Betalingsachterstanden.nl daarvan direct op de hoogte stellen en zich onthouden van feitelijke en/of rechtshandelingen die de juridische positie van Betalingsachterstanden.nl jegens derden zouden kunnen beïnvloeden. Betalingsachterstanden.nl zal direct na ontvangst van een dergelijke kennisgeving alle feitelijke en/of juridische maatregelen treffen welke onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kunnen worden gevergd ter bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten en de aan de Gebruiker verleende gebruiksrechten.
13.6 Indien en voor zover aanspraken van derden uit hoofde van vermeende intellectuele eigendom ertoe zouden leiden dat Betalingsachterstanden.nl en de gebruiker het gebruik van de software tijdelijk of definitief moeten staken, zal Betalingsachterstanden.nl jegens de gebruiker nimmer aansprakelijk zijn voor gevolgschade of voor schade voortvloeiend uit tijdelijke of definitieve staking van het gebruik van de software.
13.7 Indien aanspraken van derden voortvloeien uit door de gebruiker aan de software aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen, zal Betalingsachterstanden.nl nimmer voor deze aanspraken aansprakelijk zijn. De gebruiker vrijwaart Betalingsachterstanden.nl voor alle gevolgen voortvloeiende uit bedoelde wijzigingen en/of toevoegingen.
13.8 Het is de gebruiker niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van Betalingsachterstanden.nl te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

Artikel 14, Vertrouwelijkheid
14.1 Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie, buiten de contactgegevens die benodigd zijn om vermelde debiteur in contact te brengen met de gebruiker, (zoals o.a. eventuele technische informatie, informatie over leveranciers, afnemers, gebruikers, software, programmatuur, guide lines, betalingsgegevens, informatie over bedrijfsprocessen, product-, prijs-, markt-, klant- en bedrijfsgegevens) die zij in het kader van de overeenkomst van en/of over elkaar hebben verkregen, strikt geheim houden en niet gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
14.2 Indien de overeenkomst eindigt, zal elke partij uit eigen beweging en voor zover mogelijk onverwijld aan de andere partij alle documenten, bestanden en andere informatie en informatiedragers die vertrouwelijke informatie bevatten, met inbegrip van kopieën daarvan, teruggeven, ongeacht of de inhoud van die informatiedragers door de betrokken partij of door een ander is vervaardigd. Voor zover vertrouwelijke informatie is opgeslagen in een computersysteem van de betrokken partij of is vastgelegd in een andere vorm die redelijkerwijs niet aan de andere partij kan worden gegeven, zal de betrokken partij de vertrouwelijke informatie vernietigen.
14.3 Partijen verplichten zich om alle personen die door hen worden ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst dezelfde verplichtingen op te leggen als in het eerste lid van dit artikel is opgenomen.

Artikel 15, Privacy
15.1 De gegevensverwerking is in overeenstemming met de WBP.
15.2 Betalingsachterstanden.nl respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de aan haar verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.
15.3 Betalingsachterstanden.nl gebruikt persoonsgegevens primair voor de afhandeling van rapporten. Betalingsachterstanden.nl verstrekt de persoonsgegevens alleen aan haar gebruikers en medewerkers die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden en het realiseren van het door Betalingsachterstanden.nl beoogde doel.
15.4 Betalingsachterstanden.nl verstrekt persoonsgegevens en bedrijfsgegevens aan de gebruikers en slaat deze op. Betalingsachterstanden.nl is tevens verplicht persoonsgegevens en kredietgegevens te verstrekken aan derden indien daartoe een wettelijke bepaling bestaat.
15.5 Betalingsachterstanden.nl gebruikt de persoonsgegevens niet voor directe marketingdoeleinden.
15.6 Het privacybeleid van Betalingsachterstanden.nl kan zich ontwikkelen op basis van wet- en regelgeving.

Artikel 16, Vragen en klachten
16.1 Gebruiker kan in het register, op een daarvoor speciaal ingerichte pagina, zijn vragen en klachten aan Betalingsachterstanden.nl voorleggen.
16.2 Betalingsachterstanden.nl streeft ernaar iedere vraag binnen 48 uur te beantwoorden.
16.3 Betalingsachterstanden.nl streeft ernaar iedere klacht binnen 48 uur in behandeling te nemen en deze z.s.m. te beantwoorden, dan wel op te lossen.
16.4 Debiteur kan contact met Betalingsachterstanden.nl opnemen voor mogelijke vragen of klachten over hun vermelding. Deze zullen met alle zorg behandeld worden. Contactgegevens zijn te vinden op de website.

Artikel 17, Verplichtingen Betalingsachterstanden.nl
17.3 Betalingsachterstanden.nl zal bij uitvoering van de registraties de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar haar beste vermogen met de belangen van de gebruiker en derden, rekening houden.
17.2 Betalingsachterstanden.nl zorgt voor geheimhouding van de door de gebruiker verstrekte informatie en zal te nimmer afgeschermde informatie verstrekken, buiten de contactgegevens nodig voor communicatie tussen gebruiker, Betalingsachterstanden.nl en debiteur, aan derden. Tenzij Betalingsachterstanden.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 18, Verplichtingen Gebruiker
18.1 De gebruiker verplicht zich een vermelding zo spoedig mogelijk te verwijderen wanneer de betalingsachterstand is voldaan of de vermelding ongegrond is of blijkt te zijn. Gebruiker heeft hier maximaal 10 dagen voor. Alle mogelijke schade die ontstaat door het niet op tijd verwijderen van een vermelding komt voor rekening van de gebruiker.
18.2 De gebruiker verklaart bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten, waarop deze voorwaarden betrekking hebben.
18.3 De gebruiker zal op zorgvuldige wijze gebruik maken van de website. De gebruiker zal daartoe de door Betalingsachterstanden.nl gestelde voorschriften en gegeven aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van de website in acht nemen.
18.4 De gebruiker zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig handelende gebruiker verwacht mag worden.
18.5 Het is de gebruiker in ieder geval verboden de server en/of de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de overeenkomst of deze voorwaarden.
18.6 Het is gebruiker niet toegestaan zijn product of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven. De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor de aan haar verstrekte gebruikersnaam en/of het bijbehorende wachtwoord, en zal zorgdragen voor geheimhouding.
18.7 De gebruiker staat in voor de juistheid van de gegevens en de aan Betalingsachterstanden.nl verstrekte informatie. De gebruiker is verplicht de eventuele kosten te vergoeden aan Betalingsachterstanden.nl indien de opgegeven gegevens of de verstrekte informatie onjuiste zijn of als de gebruiker nalatig blijkt in het verstrekken van benodigde nadere informatie.
18.9 Gebruiker is aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit verstrekken van onjuiste of valse gegevens en verplicht zich te onthouden van onrechtmatig gebruik of vermelden.
18.8 Betalingsachterstanden.nl behoudt zich het recht voor zonder verdere aankondiging de toegang tot de website te ontzeggen, indien en zo lang de gebruiker handelt in strijd met de bepalingen in de overeenkomst en/of voorwaarden. Bovendien is Betalingsachterstanden.nl in dat geval gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de gebruiker jegens Betalingsachterstanden.nl ontstaat.

Artikel 19, Slotbepalingen
19.1 Gebruiker is niet gerechtigd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Betalingsachterstanden.nl de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst aan derden over te dragen.
19.2 De overeenkomst komt in de plaats van alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken ter zake. Eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker zijn niet van toepassing.
19.3 Deze voorwaarden zijn alleen in de Nederlandse taal opgesteld. Communicatie met Betalingsachterstanden.nl vindt alleen in de Nederlandse taal plaats. Betalingsachterstanden.nl heeft het recht mededelingen die in een andere taal zijn gedaan, als niet gedaan te beschouwen.
19.4 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.