Openstaande facturen incasseren

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Het Zakelijke Betalingsachterstandenregister (ZBR) draagt bij aan een snellere invorderingsprocedure met de focus op hetgeen maatschappelijk en moreel gezien verantwoord is. Zo ziet het register onder meer op de preventie van betalingsachterstanden, door enerzijds bedrijven die niet in staat zijn om hun schulden te betalen te beschermen tegen het verder oplopen van hun schuldenlast. Anderzijds maakt het register een verbeterd inzicht mogelijk voor derden omtrent de financiële risico’s van (potentiele) zakenrelaties.

Nadat de openstaande factuur bij Betalingsachterstanden.nl is aangemeld wordt de schuldenaar er vriendelijk aan herinnerd dat er sprake is van een openstaand bedrag. De achterstand is bij aanmelding nog niet in het register opgenomen en is daarmee op dat moment niet inzichtelijk voor derden. Er wordt namelijk gestreefd naar een oplossing binnen 14 dagen, waarbij overeenstemming tussen beide partijen dient te worden bereikt.

In ruim 89% van de gevallen wordt er binnen 14 dagen overeenstemming bereikt, waarmee de zaak is afgedaan. Komen schuldeiser en schuldenaar er samen niet uit en is er geen grond om aan te nemen dat de vermelding niet juist is, dan wordt de betalingsachterstand opgenomen in het ZBR.

Op deze manier worden betalingsachterstanden zoveel mogelijk voorkomen en in het geval zij toch ontstaan worden zij zo snel mogelijk en tegen een zo laag mogelijk bedrag opgelost. Voor bedrijven die nooit van plan waren te betalen geldt dat zij uit de anonimiteit worden gehaald.

Aangemelde betalingsachterstanden 2016

Hoe werkt het proces?

De procedure is zodanig ingericht dat er wordt voldaan aan het maatschappelijk verantwoord incasseren. Het kenmerkt zich o.a. door het volgende:


Om over te kunnen gaan tot het aanmelden van betalingsachterstanden bij het Zakelijke Betalingsachterstandenregister dient er aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Deze zijn als volgt:

  • De debiteur dient te zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel;
  • de vordering kan worden ondersteund met behulp van documenten waaruit levering blijkt;
  • na afloop van de betalingstermijn zijn er 30 dagen verstreken;
  • het factuurbedrag bedraagt minimaal € 100 en
  • de debiteur betwist de vordering niet.

Openstaande facturen kunnen op ieder moment (24/7) direct online worden aangemeld en verwijderd. Op deze manier kan zelf bepaald worden wanneer een aanmelding wordt verricht dan wel gestaakt.


Daarnaast geldt dat er geen dossier is benodigd om de factuur aan te melden. Wel dient er achteraf aangetoond te kunnen worden dat er geleverd is. Dit kan bijvoorbeeld door werkbonnen, pakbonnen, communicatie of ander leverbewijs.
Voor het aanmelden van een openstaande factuur is slechts het volgende nodig:

  • factuurnummer;
  • factuurbedrag;
  • vervaldatum van de factuur.

Door deze minimale benodigde invoer van gegevens wordt tijd en geld bespaard. Zo geldt in het geval van grootverbruikers dat openstaande facturen zelfs direct vanuit de eigen software kunnen worden aangemeld met slechts één klik.

Stichting Betalingsachterstandenregistratie is geen incassobureau, waardoor er ook geen incassokosten in rekening worden gebracht. Het indienen van facturen bij het Zakelijke Betalingsachterstandenregister leidt dan ook nooit tot verhoging van het factuurbedrag.

Voor het indienen van een openstaande factuur wordt een vast bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht. Meer informatie over de kosten kunt u vinden op de pagina tarieven

Betaling van de factuur vindt plaats op de wijze zoals deze normaal gesproken zou plaatsvinden. De eigenaar van de vordering ontvangt het factuurbedrag direct op zijn rekening. Dit kan in sommige gevallen ook een incassobureau, deurwaarderskantoor of factoringmaatschappij zijn. Deze worden immers beschouwd als eigenaar van de vordering nadat deze aan hen is overgedragen.

De meest gehanteerde betalingstermijn is dertig dagen na factuurdatum. Bij het aanmelden van betalingsachterstanden dienen er in ieder geval 30 dagen te zijn verstreken ten opzichte van de vervaldatum factuur. Dit houdt in dat de factuur in dit geval al 60 dagen openstaat. Na aanmelding wordt de debiteur zowel schriftelijk als telefonisch verzocht om binnen 14 dagen het factuurbedrag te voldoen dan wel met een andere oplossing te komen.

Indien binnen het door ons gestelde ultimatum van 14 dagen geen betaling is ontvangen, dan houdt dit in dat er in dit geval reeds 74 dagen zijn verstreken sinds de factuurdatum. Dit is een ernstig feit, welke in sommige gevallen grote schades kan toebrengen met diepgaande consequenties. Niet-betalende debiteuren dienen te worden geattendeerd op de ongepastheid van het niet-betalen. Zo kan worden voorkomen dat zij verdere schade kunnen toebrengen. Derhalve wordt de achterstand vanaf dit moment op in ons register opgenomen.

De registratie van de achterstand wordt ongedaan gemaakt nadat betaling van de openstaande factuur heeft plaatsgevonden. Dit zal ertoe leiden dat de registratie wordt verwijderd waardoor deze niet meer inzichtelijk zal zijn. Tevens zal er geen historie worden bijgehouden, hetgeen tot gevolg heeft dat betaling eerder plaatsvindt.

In het Zakelijke Betalingsachterstandenregister (ZBR) wordt geen historie bijgehouden van achterstanden die reeds ingelost zijn. Hiermee wordt de schuldenaar allereerst een tweede kans gegeven, terwijl hij tegelijkertijd gemotiveerd wordt om over te gaan tot betaling ofwel het treffen van een betalingsregeling. Dit leidt er immers toe dat de registratie uit het ZBR wordt verwijderd.


Klik op de genomen maatregel voor een korte toelichting.