Over Betalingsachterstanden.nl


Betalingsachterstanden.nl maakt onderdeel uit van Stichting Betalingsachterstandenregistratie, een onafhankelijke stichting die is opgericht om problemen omtrent zakelijke betalingsachterstanden tegen te gaan en te voorkomen.

Betalingsachterstanden: een maatschappelijk probleem

Dagelijks worden er in Nederland talloze goederen en diensten verstrekt aan zakelijke partijen waarvoor de betaling op een later moment plaatsvindt. Helaas komt het nog steeds te vaak voor dat de factuur vervolgens te laat wordt betaald of zelfs geheel onbetaald blijft. Dit terwijl er in veel gevallen al is geleverd. Dit brengt schade aan het ondernemersvertrouwen, schade bij het gedupeerde bedrijf en schade bij de algehele Nederlandse economie.

Doordat vorderingen onbetaald blijven kunnen bedrijven allereerst zelf te maken krijgen met betalingsproblemen. Dit kan vervolgens ingrijpende gevolgen hebben voor hun crediteuren. Om dit domino-effect te stoppen is het belangrijk dat deze betalingsproblemen vroegtijdig worden gesignaleerd en waar nodig ondersteuning wordt geboden.

Een sterker ondernemend Nederland

Ondernemend Nederland is zonder twijfel een van de belangrijkste redenen voor de welvaart in Nederland. Alles wat een gevaar vormt voor ondernemingen en afbreuk doet aan de Nederlandse economie dient om die reden tegen het licht te worden gehouden. Zo ook de problematiek rondom zakelijke betalingsachterstanden.

Samen kan je meer. Stichting Betalingsachterstandenregistratie brengt ondernemend Nederland bijeen en biedt hen het platform waar krachten verenigd kunnen worden, problemen effectief aangepakt kunnen worden en er ruimte kan ontstaan voor meer ondernemersvertrouwen. Zo worden alle ondernemingen bijeengebracht in de gezamenlijk strijd tegen betalingsachterstanden.

Bescherming van de keten

Betalingsachterstanden.nl biedt ondernemers in Nederland innovatieve oplossingen zoals o.a. het verrichten van maatschappelijk verantwoorde incasso’s en het bieden van een mogelijkheid tot informatie-uitwisseling omtrent betalingsachterstanden. Daarnaast wordt er ingezet op preventie, waarmee het optreden van betalingsachterstanden wordt voorkomen en er veel tijd en mankracht blijft bespaard. Tot slot wordt iedere deelname van frauduleuze bedrijven en stelselmatige wanbetalers definitief uitgesloten, waarmee een sterke bescherming voor de keten ontstaat. Deze kwaadwillende ondernemingen zullen in ieder geval worden opgenomen in het Zakelijke Betalingsachterstandenregister (ZBR) teneinde derden te beschermen.

Betalingsachterstanden.nl streeft op deze wijze naar een ondernemersklimaat dat steeds transparanter en betrouwbaarder wordt.
Oftewel: ‘Met meer zekerheid zakendoen.'

Hoor & wederhoor

Om de onafhankelijkheid van het register te waarborgen is rekening gehouden met ingrijpende zekerheden voor aangesloten organisaties en de partijen die aangemeld worden met een achterstand. Zo bestaat de mogelijkheid voor de schuldenaar tot het voeren van bezwaar tegen de registratie van de achterstand. Ook wanneer het bezwaar ongegrond wordt verklaard staat de mogelijkheid open om in beroep te gaan bij een onafhankelijke en externe geschillencommissie. Betalingsachterstanden.nl is gebonden aan het oordeel van de geschillencommissie en conformeert zich te allen tijde hieraan.

Organisatie

Stichting Betalingsachterstandenregistratie is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk met als maatschappelijk doel de verwerking en verstrekking van informatie omtrent betalingsachterstanden. Hiermee wordt gewerkt naar versterking van het economisch systeem in het algemeen, de voorkoming van misbruik en fraude binnen de zakelijke markt en meer specifiek de stimulering van het vertrouwen onder ondernemers.


Bekijk hier onze Missie, visie & kernwaarden.
Organogram

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 6 bestuurders die hun brede ervaring, deskundigheid en vaardigheden inzetten om de doelen van de stichting te verwezenlijken.


Dhr. drs. mr. Pieter de Haes
Dhr. mr. Jonathan Maurits Secretaris Recht & Compliance
Mw. Yvette de Jonge Penningmeester Financiën & Transacties
Dhr. Martijn Bruinenberg Bestuurder ICT
Dhr. Jan Job de Waaij Bestuurder Operations
Dhr. Sunny Chander Bestuurder Front end
Dhr. Georgius Kerstholt Bestuurder Operations