Betalingsachterstanden voorkomen

Betalingsachterstanden voorkomen

Stichting Betalingsachterstandenregistratie doet er alles aan om het aantal zakelijke betalingsachterstanden terug te dringen. Hierbij hechten wij veel waarde aan preventie. Door vooraf maatregelen te nemen kan schade worden voorkomen.

Wij begrijpen dat u wilt vermijden dat goederen of diensten geleverd worden zonder betaling. Daarom hebben op deze pagina enkele maatregelen toegelicht die genomen zouden kunnen worden om bedrijfsrisico's aanzienlijk te verminderen.


Met wie doet u eigenlijk zaken? Stel uzelf deze vraag voordat u met een bedrijf in zee gaat. U dient immers te weten met wie u zakendoet. Wij raden u daarom te allen tijde aan om vooraf een bedrijfsinformatierapport van het desbetreffende bedrijf op te vragen op Betalingsachterstanden.nl. Dit rapport kost u slechts €2,50 en verschaft u zeer belangrijke informatie. Allereerst omvat het alle informatie die ook in een KvK-uittreksel is opgenomen zoals de relevante bedrijfsgegevens en de tekenbevoegde personen, maar daarnaast verkrijgt u ook nog eens direct inzage in betalingsachterstanden bij dit bedrijf. Hiermee achterhaald u op een zeer eenvoudige wijze de financiële situatie van uw (nieuw) klant. Wij bundelen informatie uit duizenden bronnen tot een advies waarmee u weet of het verstrekken van krediet verantwoord is.

Gaat u voor meer dan € 2.500 per maand leveren op krediet aan een nieuwe klant? Voor dit soort gevallen is het raadzaam om naast het raadplegen van het Betalingsachterstandenregister, ook een credit check uit te voeren. Op deze manier valt uit te sluiten dat uw klant over onvoldoende vermogen beschikt om uw factuur achteraf te voldoen. Een ondernemer die betalingsachterstanden heeft kan kredietwaardig zijn, en vice versa. Het is dan ook verstandig om in dit soort gevallen een beroep te doen op zowel het Betalingsachterstandenrapport, alsook een credit check.

In Nederland zijn er verschillende instanties die zich actief bezighouden met dergelijke controles van bedrijfsresultaten. De grootste drie zijn:

Door vooraf op de hoogte te zijn van de liquiditeit, weet u direct of uw klant uw facturen kan betalen. Op deze manier kunnen betalingsachterstanden worden voorkomen.

Nog steeds zijn er talloze bedrijven die geen algemene voorwaarden hanteren. Algemene voorwaarden vergemakkelijken de onderhandelingen bij een overeenkomst en kunnen onder andere inhouden de verdeling van risico’s, bewijsafspraken en bepalingen aangaande de rechten en plichten van de partijen. Zo kunt u bijvoorbeeld het eigendomsvoorbehoud opnemen in uw algemene voorwaarden. Hiermee voorkomt u dat u de eigendom over het door u geleverde product verliest bij een eventueel faillissement. Spreek daarom af dat er geleverd wordt, maar dat het geleverde uw eigendom blijft totdat de gehele koopprijs is voldaan. U blijft dan de eigenaar van het geleverde in geval van faillissement van uw klant.

Of u nou zakendoet met een groot of klein bedrijf, een vriend of een reeds bestaande klant. Zorg consequent voor een strikte scheiding tussen zaken en privé. Maak daarom altijd duidelijke afspraken zodat beide partijen vooraf exact weten waar zij aan toe zijn. Denkt u niet alleen aan afspraken rondom de levering e.d., maar vooral aan afspraken die vaak minder goed besproken worden: de betalingsafspraken. Neem deze duidelijk op in de overeenkomst en zorg ervoor dat er geen leemtes zijn. Zo voorkomt u dat aan goede relaties schade wordt toegebracht en wordt de kans op het optreden van betalingsachterstanden verkleind.

52% van de ZZP’ers en 19% van het MKB factureert haar klanten in goed vertrouwen, zonder dat er een sluitende onderbouwing van de facturen beschikbaar is. Op deze wijze wordt er ruimte overgelaten voor betwisting van de facturen. Om een goede relatie met uw klant te behouden en uw professionaliteit te versterken, is het zeer raadzaam om ervoor te zorgen dat facturen te allen tijde goed zijn onderbouwd. Wij adviseren om bij alle werkzaamheden een dossier op te bouwen met ondertekende stukken, zoals de offerte, leverbonnen, pakbonnen en/of urenbriefjes. Hierdoor groeit het vertrouwen van de klant, waardoor de bereidheid om de factuur te betalen wordt vergroot.
Bovendien is het belangrijk dat de factuur duidelijk en professioneel is. Enkele tips zijn: het voorkomen van fouten in de factuur en het digitaal toezenden van de factuur in PDF-formaat.

Wij adviseren om structureel en zo snel mogelijk te factureren. Maak voor uzelf de afspraak dat alle facturen wekelijks, per 14 dagen of maandelijks op een specifieke dag worden opgesteld en verstuurd. Een klant is namelijk not amused wanneer hij na enige tijd een factuur ontvangt voor een levering die hij zich niet meer goed weet te herinneren. Wees daarom zakelijk en assertief door op een vriendelijke manier uw klant op de kosten te wijzen. Wij adviseren om dit te allen tijde via e-mail te doen. Het digitaal factureren heeft veel voordelen, zoals de eenvoudige vindbaarheid van de factuur, de lagere kans van betwisting van ontvangst en tot slot draagt u bij aan het milieu door het besparen van papier.

Het bedrijfsleven is ontzettend dynamisch, waarbij er dagelijks nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. In 2016 werden er bijvoorbeeld wekelijks tussen de elf en twaalf ondernemingen failliet verklaard, hetgeen directe gevolgen heeft gehad voor hun schuldeisers. Het is daarom belangrijk om tijdig op de hoogte te zijn van de financiële risico’s, ook wanneer het reeds bestaande klanten betreft. Door uw klant te monitoren door Betalingsachterstanden.nl, wordt u direct op de hoogte gebracht in geval van een betalingsachterstand. Hiermee wordt voorkomen dat er krediet wordt verstrekt in de vorm van geld, goederen en/of diensten, waarvoor achteraf niet betaald wordt. Laat daarom uw klanten monitoren, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. U bent dan direct op de hoogte wanneer nieuwe risico’s zich voordoen, zodat u hierop kunt anticiperen.

Bij het facturen hoort ook het toezenden van herinneringen en aanmaningen. Zorg er daarom voor dat u de vervaldata van uw facturen bijhoudt. Wanneer u software gebruikt voor het debiteurenbeheer, wijst dit zich vaak vanzelf. Indien u handmatig te werk gaat, is het belangrijk dat u op de vervaldatum uw debiteur een betalingsherinnering toestuurt en zo nodig een aanmaning. Indien betaling wederom uitblijft, dient u een tweede aanmaning te sturen. Is uw factuur na de tweede aanmaning onbetaald gebleven, dan is het raadzaam om uw vordering aan te melden bij het Betalingsachterstandenregister. Nadat u de onbetaalde factuur heeft aangemeld, wijzen wij uw debiteur erop dat hij de met u gemaakte betaalafspraken alsnog dient na te komen.

In 2016 zijn alle betalingsachterstanden die binnen 45 dagen na factuurdatum zijn aangemeld opgelost binnen 14 dagen. Een percentage van maar liefst 97%. Dit laat het belang zien van een stringent debiteurenbeheer. Zorgt er daarom voor dat uw zo spoedig mogelijk actie onderneemt.

Zelfs wanneer u overal rekening mee hebt gehouden, kan het toch voorkomen dat uw onderneming in zwaar weer komt te verkeren. Dit kan ervoor zorgen dat jarenlang hard werken uiteindelijk voor niets is geweest. Toets daarom uw onderneming door de volgende vraag te stellen: zou mijn onderneming wanbetaling overleven? Bij ondernemingen die te maken hebben met één grootdebiteur, een klant die bijvoorbeeld voor meer dan 50% deel uitmaakt van de omzet, kan wanbetaling al snel tot faillissement leiden. In dit soort gevallen kan het raadzaam zijn om een kredietverzekering af te sluiten. Hiermee verzekert u uw onderneming tegen wanbetaling, doordat u het factuurbedrag uiteindelijk krijgt uitgekeerd door de verzekeraar. De continuïteit van de onderneming wordt op deze manier goed gewaarborgd. Wij adviseren u te informeren naar de mogelijkheden wanneer u van mening bent dat het bovenstaande van toepassing is op uw situatie. Enkele aanbieders van dergelijke verzekeringen zijn:


*Selecteer een regel voor meer informatie.