Privacy Statement

Hieronder treft u onze richtlijnen met betrekking tot de beveiliging van de informatie die u verstrekt bij bezoek aan onze website.

Verzamelen van persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor het gebruik van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. Wij kunnen onze activiteiten niet uitvoeren zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van groot belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die overeenstemt met de internationale standaarden voor privacy en de bestaande nationale wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Wet Bescherming Persoonsgegevens, hierna te noemen “Wbp”.

Contactformulier
Wanneer u contactformulieren invult op de website om bijvoorbeeld informatie op te vragen over Stichting Betalingsachterstandenregistratie, wordt er om persoonlijke informatie gevraagd zoals uw naam, bedrijf, e-mailadres en telefoonnummer. Stichting Betalingsachterstandenregistratie gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn bestemd: om u de gevraagde service en informatie hierover te bieden. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

Bewerking en verwerking van door gebruikers verstrekte gegevens
Daar waar uw gegevens worden verwerkt, wordt expliciet aangegeven welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. In ieder geval zullen de gegevens geanonimiseerd worden verwerkt en niet publiekelijk worden gemaakt, tenzij het een registratie van een betalingsachterstand betreft. Deze wordt echter wel te allen tijde geanonimiseerd verwerkt, waardoor de achterstand nooit identificeerbaar kan zijn aan u of uw onderneming.

Informatiebeveiliging
Gegevens binnen Stichting Betalingsachterstandenregistratie zijn uitermate streng beveiligd op servers die voldoen aan de hoogste vereisten van vandaag de dag. Alle data wordt volgens de ISO 27001-norm verwerkt en opgeslagen. De uitwisseling van gegevens verloopt over een versleutelde verbinding, hetgeen inhoudt dat alle gegevens gecodeerd worden verzonden en niet leesbaar zijn voor anderen. Stichting Betalingsachterstandenregistratie volgt de technologieën op ICT-gebied nauwgezet en doet er alles aan om de privacy van haar gebruikers ook in de toekomst te allen tijde te kunnen garanderen.

Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke informatie tot bevoegde en getrainde werknemers van Stichting Betalingsachterstandenregistratie. Hierbij beperken wij ons niet tot maatregelen vooraf maar nemen ook fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen om de informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, schade of wijziging en onbevoegde toegang of bekendmaking.

Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens
Stichting Betalingsachterstandenregistratie maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mailadres, en telefoonnummer. Stichting Betalingsachterstandenregistratie kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens hebben verkregen van onze opdrachtgevers of van dataleveranciers.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veelvoorkomend voorbeeld van een anoniem gegeven is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk om te weten waar de pagina moet worden gepresenteerd. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internetprovider, iedere keer wanneer u inlogt op het internet, aan uw computer wordt toegekend. Op deze manier kan uw computer worden geïdentificeerd.

Externe links
Onze websites kunnen links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
Stichting Betalingsachterstandenregistratie deelt de betrokkene mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.

Indien Stichting Betalingsachterstandenregistratie heeft voldaan aan een verzoek om persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Stichting Betalingsachterstandenregistratie hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Het bewaren van gegevens
Stichting Betalingsachterstandenregistratie zal de informatie zolang bewaren als redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht om de gerelateerde doeleinden te behalen. Hierna zullen de gegevens worden verwijderd van onze servers.

Bijwerken privacybeleid
Stichting Betalingsachterstandenregistratie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement, bijvoorbeeld vanwege de snel ontwikkelende EU-wetgeving en online diensten. Wanneer wij dit doen wordt uw voortgezet gebruik van de website opgevat als acceptatie van dergelijke aanpassingen. Wij adviseren u dan ook om dit beleid regelmatig te controleren. Wanneer er wijzigingen worden doorgevoerd zullen deze aanpassingen op deze pagina gepost worden.

Vragen?
Wanneer u vragen heeft die na het lezen van dit Privacy Statement onbeantwoord zijn gebleven, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud, u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop Stichting Betalingsachterstandenregistratie met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt deze richten aan onze privacy-afdeling door te mailen naar privacy@betalingsachterstanden.nl of dit schriftelijk te doen. Het adres dat u daarbij kunt gebruiken is de volgende:

Stichting Betalingsachterstandenregistratie
t.a.v. Privacy
Postbus 1323
2130EK HOOFDDORP.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 22 december 2016.